Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στους Κυπρίους Αγωνιστές κ.κ. Σάββα Λοϊζίδη και Σωκράτη Λοϊζίδη

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Οι Αρχές της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου, 1931

" Τον Σεπτέμβριο του 1931 είχα αποσυρθή εις Πλάτρας (…) και συνέταξα τας αρχάς της Ε.Ρ.Ε.Κ., που εγένοντο ομοφώνως δεκταί από τους συνελθόντας εις την συγκέντρωσιν Λευκωσίας της 18 Οκτωβρίου 1931 και έχουν ούτω:

«Προς τον Κυπριακόν Λαόν.

Κοινή επί τη δουλεία της Νήσου μας δυσφορία, κοινός προς την ελευθερίαν πόθος και κοινή προς εργασίαν διάθεσις ωδήγησεν ημάς σήμερον εκ των τεσσάρων της Νήσου άκρων εις Λευκωσίαν προς σύμπηξιν της «Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου». Τι σκοπούμεν, πώς και πού θα βαδίσωμεν διαγράφεται υπό των κάτωθι προγραμματικών αρχών της «Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου», των οποίων από σήμερον θα είμεθα απλοί στρατιώται και πιστοί τηρηταί. Προγραμματικαί αρχαί της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου: Τα μέλη της Ε.Ρ.Ε.Κ., Έλληνες κάτοικοι της νήσου Κύπρου, συναισθανόμενοι βαθέως τας απέναντι εαυτών ως ανθρώπων αφ’ ενός και της Μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος και του αθανάτου Ελληνικού πολιτισμού αφ’ ετέρου υποχρεώσεις των: 

1) Τάσσουν ως σκοπόν των την μετά φανατισμού επιδίωξιν της μετά του ελληνικού πολιτειακού συνόλου ενώσεως της Κύπρου. 2) Πιστεύουν ακραδάντως, ότι η προσάρτησις της Κύπρου εις το ελεύθερον ελληνικόν πολιτειακόν σύνολον, όχι μόνο ικανοποιεί αναφαίρετον ανθρώπινο δικαίωμα, αλλ’ είναι και το μόνον μέσον προς δημιουργίαν όρων πραγματικής πνευματικής και υλικής προόδου των κατοίκων της νήσου. 3) Διακηρύσσουν αφόβως ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι ο ηθικός των κόσμος, ως ανθρώπων και ως Ελλήνων, δεν συμβιβάζεται κατ’ ουδένα τρόπον προς οιανδήποτε κατάστασιν δουλείας, ή εξαρτήσεως όσον χαλαρά και αν ήθελέ ποτε καταστή αυτή. 4) Αποκρούουν απολύτως εις ένδειξιν αγανακτήσεως επί τη δουλεία της νήσου των και εις εκδήλωσιν της αδιαλλάκτου των τάσεως, προς ελευθερίαν, κάθε συνεργασία μετά της ξένης κυβερνήσεως εν τη νομοθετική, τη εκτελεστική και τη διοικητική εξουσία και υπό το παρόν και υφ’ οιονδήποτε εις το μέλλον τυχόν δοθησόμενον εις την Κύπρον πολίτευμα. 5) Θα θεωρούν ως εχθρόν της πατρίδος πάντα εκ των Ελλήνων κατοίκων της νήσου, του οποίου η συμπεριφορά αντίκειται, ή οπωσδήποτε χαλαρώνει τον εθνικόν αγώνα, όστις έχει ένα σκοπόν, την ένωσιν και μόνον την ένωσιν. 6) Θα εργάζονται αόκνως δια την υγιά και εθνικήν διαπαιδαγώγησιν του λαού, θα προσπαθούν, όπως καταστήσουν όσον το δυνατόν στενότερους τους δεσμούς μετά της ελευθέρας πατρίδος, θα υποστηρίζουν μετά φανατισμού παν το ελληνικόν και θ’ αποφεύγουν να πράττουν ο,τιδήποτε απάδει προς την ελληνικήν αξιοπρέπειαν. 7) Θα υποστηρίζουν όσον τοις είναι δυνατόν τα προϊόντα της Κυπριακής γης, βιομηχανίας και χειροτεχνίας. 8) Θα συνδέονται στενώς προς άλληλα εν τη εθνική των δράσει και θα χορηγούν προς άλληλα πάσαν την δυνατήν ηθικήν και κοινωνικήν ενίσχυσιν. 9) Θα τηρούν αυστηρώς τας αρχάς της Ε.Ρ.Ε.Κ., θα εμπνέωνται μόνον υπό τούτων αποβλέποντα, εν τη διεξαγωγή του εθνικού αγώνος, αποκλειστικώς εις την ιδέαν και ουδόλως εις πρόσωπα. 10) Θα εργάζονται επιμόνως προς εξάπλωσιν της Ε.Ρ.Ε.Κ. και θα ακολουθούν πιστώς το πρόγραμμα και τας αποφάσεις αυτής.

Έ λ λ η ν ε ς  Κ ύ π ρ ι ο ι,

Όσοι ασπάζεστε τας ανωτέρω αρχάς της «Ε.Ρ.Ε.Κ.» και ποθείτε ταχείαν και ασφαλή εκπλήρωσιν του εκτιθεμένου σκοπού της, προσέλθετε εις τους κόλπους της. Επίσημον όργανον τακτικής μετά του λαού επικοινωνίας η «Ε.Ρ.Ε.Κ.» θα έχη την εφημερίδα «Αδιάλλακτος», ήτις θα αρχίση εκδιδομένη από του προσεχούς Σαββάτου, ήτοι 24 Οκτωβρίου.

Εν Λευκωσία τη 18η Οκτωβρίου 1931».


Την προκήρυξιν υπέγραφον οι κατωτέρω: Ανδρέας Χ. Γαβριηλίδης, Δικηγόρος,  Βαρώσια – Αντώνης Χ. Οικονόμου, Δημοσιογράφος, Λάρναξ – Αντώνης Η. Γεωργιάδης, Ιατρός, Γιαλούσα – Αργυρός Δρουσιώτης, Γυμνασιάρχης, Λεμεσός – Γεώργιος Φασουλιώτης, Δημοσιογράφος, Λεμεσός – Ευαγόρας Γ. Παπανικολάου, Δικηγόρος, Λευκωσία – Θεόκλητος Σοφοκλέους, Γυμνασιάρχης, Κυρήνεια – Θεοφάνης Τσαγγαρίδης, Έμπορος, Λευκωσία – Ιωάννης Πηγασίου, Ιατρός, Λευκωσία – Κ. Ζαχαριάδης, Παιδονόμος, Λευκωσία – Κώστας Πικής, Έμπορος, Λευκωσία – Λεύκιος Ευγ. Ζήνων, Δικηγόρος, Λεμεσός – Ξενοφών Κουμπαρίδης, Καθηγητής, Ευρύχου – Πέτρος Αδαμίδης, Έμπορος, Βαρώσια – Πίπης Κωνσταντινίδης, Οδοντίατρος, Λευκωσία – Πολύκαρπος Σ. Ιωαννίδης, Γραμματεύς, Κυρήνεια – Σάββας Λοϊζίδης, Δικηγόρος, Κυρήνεια – Στέλιος Κλυτίδης, Δικηγόρος, Λευκωσία – Χρήστος Τραχωνίτης, Παντοπώλης, Λευκωσία – Φώτης Γεωργιάδης, Δικηγόρος, Πάφος – και Αλέξανδρος Δημητρίου, Έμπορος, Βαρώσια.

(…) Ο Κυπριακός λαός εσυνειδητοποίει ότι δια πρώτην φοράν εγκαινιάζεται μία νέα θετική εθνική πολιτική, μαχητική και αποφασιστική. "


συνεχίζεται....


Πηγή: ΑΤΥΧΗ ΚΥΠΡΟΣ, Σάββα Λοϊζίδη, Δρος Δικαίου, τ. Εθναρχικού Συμβούλου Κύπρου και τ. Βουλευτού Αθηνών, Αθήναι 1980, σ. 29-31.